Financiële verantwoording

 

Beloningsbeleid

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. Het bestuur kan aan een of meerdere bestuurders vacatiegeld toekennen als beloning. De bestuurders en anderszins aan de Stichting gelieerde personen ontvangen geen beloning van hun werkzaamheden.

Beheer van het vermogen

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taken.

Het vermogen van de Stichting zal worden geadministreerd en bewaard op zakelijke betaal- resp. spaarrekeningen bij Triodos Bank. Het bestuur is op deze bankrekeningen slechts gezamenlijk bevoegd. Tenminste 90% van de bestedingen zal naar binnen de doelbestemming vallende projecten gaan. Bestedingen behoeven een formeel bestuursbesluit. Tot het doel van de stichting behoort uitdrukkelijk niet het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting.

Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen. Het bestuur maakt hiertoe een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op de grond van de wet verplicht is. Een accountant zal hierop toezien.

Mocht de stichting ooit worden ontbonden dan zal een eventueel batig saldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

Een en ander is vastgelegd in de oprichtingsstatuten.

gallery/whatsapp image 2017-11-07 at 11.34.04